Step * of Lemma l_tree_leaf?_wf

[L,T:Type]. ∀[v:l_tree(L;T)].  (l_tree_leaf?(v) ∈ 𝔹)
BY
DepprodCoDatatypeRecognizerWf }


Latex:


Latex:
\mforall{}[L,T:Type].  \mforall{}[v:l\_tree(L;T)].    (l\_tree\_leaf?(v)  \mmember{}  \mBbbB{})


By


Latex:
DepprodCoDatatypeRecognizerWf
Home Index